TLR kickstart seminář, Brno, Česká Republika, s Jón Bjarnastein, lidový dům Musilka, folk house Musilka, Pátek, 12. Duben 2019

(ENGLISH BELOW)

Popis
Budete vytrénováni a aktivováni (kickstartováni) vykročit ve víře: uzdravování nemocných, kázání Evangelia, křtění ve vodě a v Duchu Svatém a získávání učedníků. Dostanete zdravé Biblické vyučování a také vyrazíte ven na ulice v malých skupinkách určených k vašemu kickstartování. 
V knize Skutků čteme, že Bůh používal obyčejné lidi k neobyčejným věcem. Církev rostla rychle a věřící byli naplňováni Duchem Svatým. Učedníci kázali, uzdravovali, vysvobozovali a křtili vodou a Duchem Svatým.
Apoštol Pavel zdůrazňuje důležitost jednání v (nadpřirozené) moci:
"Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci." 1K 2:4-5 B21
Toto byl "normální křesťanský život" pro učedníka Ježíše Krista. Je tento druh života i pro dnešek? Jsme my jako Ježíšovi učedníci stále povoláni dělat tyto stejné "Skutky"?
Ano! My věříme, že je to aktuální i pro dnešek a pro každého věřícího, který chce být učedníkem Pána Ježíše.
Vyučující
Jón Bjarnastein a tým TLR z Dánska
Program
Náš seminář je 3 denní praktické vyučování o učednictví. Vyučování budou velmi praktická a budou zahrnovat vyjití na ulice, uzdravování nemocných a kázání evangelia. Zveme Vás, abyste se zúčastnili celého 3 denního semináře. 
Plán našeho setkání:
Pátek
• 09:30 - otevření dveří
• 10:00 - začátek vyučování
• 12:30 - oběd (není poskytován, v případě zájmu nutno rezervovat zvlášť, viz. dále)
• 14:00 - vyjití do ulic
• 19:00 - vyučování, otevřená svědectví
Sobota
• 09:30 - otevření dveří
• 10:00 - začátek vyučování
• 12:30 - oběd (není poskytován, v případě zájmu nutno rezervovat zvlášť, viz. dále)
• 14:00 - společenství, křest, vyjití do ulic
• 19:00 - otevřený mítink, otevřená svědectví
Neděle
• 09:30 - otevření dveří
• 10:00 - začátek vyučování
• 13:30 - konec semináře
Případné otázky nebo připomínky na emailu: kickstart@krejci.tel
Poznámky
• Jídlo nebude během semináře podáváno, přineste si prosím vlastní jídlo. K zakoupení na místě budou pouze nealkoholické nápoje, čaj a káva. 
• Na oběd je možné zajít do některé z restaurací v okolí. V restauraci sousedící se sálem si lze rezervovat oběd na pátek a sobotu. Rezervaci je nutné provést zvlášť na tomto odkazu 
• Účastníci semináře si musí najít vlastní ubytování.
• Vstup na seminář je zdarma. Na pokrytí nákladů bude během večerního programu vyhlášena dobrovolná sbírka.
Description
You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.
In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.
The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:
‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)
This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?
Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.
TEACHERS :
Jón Bjarnastein and the team from Denmark will run the seminar.
PROGRAM :
Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. 
Our program is planned to be generally as follows:
Friday.
09:30 - Open doors
10:00 – Teachings begin
12:30 - Lunch (not included)
14:00 - On the streets
19:00 - Teachings (Open Testimonies)

Saturday.
09:30 - Open doors
10:00 - Teaching begins.
13:30 - End of the kickstart seminar
Details :
- The event is free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs
Translation attached. Changes & suggestions:- contact address is kickstart@krejci.tel (my private domain)- Details: - Meals are not included in the event, plan to bring your own food. Only soft drinks, tea and coffee can be purchased on site. - You can have lunch at some of the restaurants nearby. If you are interested, we can reserve lunch for you in the restaurant right next to the venue. To do that, please use this form:

TLR kickstart seminář, Brno, Česká Republika, s Jón Bjarnastein

Další populární akce
Získat tipy na události ve vašem okolí na základě vašeho vkusu. Získej ho teď!Ukaž mi akce okolo měNyní ne